Dataskyddsbeskrivning

Din integritet är viktig för oss på Annomen Oy. Därför förbinder vi oss vid att behandla dina personuppgifter på ett sätt som ämmar till att skydda din integritet exempelvis genom att ge dig, som registrerade, tydlig information om behandligen och bara behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att uppnå syftet.

I den här dataskyddsbeskrivningen förklarar vi hur vi samlar in, använder, sparar, förvarar och skyddar dina personuppgifter. Vi berättar även om de rättigheter du har och hur du gör för att nyttja dem.

Annomen behandlar personuppgifter av flera skäl. När vi skriver ”du” menar vi dig som kund (du använder vår indrivnings- och kredithanteringsservice), potentiell kund, eller gäldenär (du har en skuld för vilken Annomen fungerar som fordringsägare).

Om din skuld ägs av ett företag åt vilket vi erbjuder fakturerings- och/eller indrivningstjänster, får du information gällande behandling av dina personuppgifter direkt av företaget som fungerar som fordringsägare. Företagets kontaktuppgifter framgår på fakturan du mottagit.

Personuppgiftsansvarig och kontaktinformation

Annomen Oy är personuppgiftsansvarig för samtliga personuppgifter inom ramen för inkassoärenden. Vidare är vi personuppgiftsansvarig för personuppgifter om företagskunders- och underleverantörers kontaktpersoner, samt de personer som får marknadsföring av oss.

Annomen Oy
FO-nummer 2647108-9
PL 33
00181 Helsingfors
GDPR@annomen.fi
09 2313 4838

För vilka ändamål och på vilka grunder behandlar vi dina personuppgifter

En personuppgift är varje uppgift som kan användas skiljt för sig eller tillsammans med annan information för att identifiera en enskild person i ett sammanhang.

Vi samlar och behandlar personuppgifter endast då det är nödvändigt för att vi skall kunna driva vår affärsverksamhet (att erbjuda indrivnings- och kredithanteringsservice). Vi behandlar även personuppgifter för att utveckla tjänster inom vår verksamhet, för att sköta kundrelationer, gäldenärers kundservice och informering, samt för att marknadsföra vår verksamhet eller för att uppfylla de skyldigheter vi har enligt lag.

Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål på nedan nämnda grunder:

 1. För att erbjuda och leverera indrivnings- och kredithanteringsservice
  1. I samband med vår indrivnings- och kredithanteringsservice behandlar vi uppdragsgivarens kontaktpersoners personuppgifter (tex. namn och kontaktuppgifter) för att leverera de överenskomna tjänsterna. Personuppgifterna samlar vi i första hand in av dig personligen under vårt kundförhållande, eller före det har inletts.
  2. Vi behandlar gäldenärers uppgifter för indrivning av förfallen skuld (på uppdrag av vår kund). Indrivningsåtgärder är ett samlingsbegrepp som vi använder för alla de åtgärder vi vidtar för att driva in en förfallen skuld. Sådana åtgärder är till exempel utskick av indrivningskrav och andra kravbrev, administration av betalningar, kontakt med gäldenären (eller dennes ombud), kontakt med myndigheter, åtgärder för fastställande av fordran inklusive processer vid domstol och verkställighet. Vi behandlar gäldenärers kontakt- och adressuppgifter, personnummer, skatteuppgifter samt uppgifter om registrerade kreditstörningar för att kunna utföra indrivningsåtgärder. Alla indrivningsåtgärder vi gör baserar sig på gällande lagstiftning och god indrivningssed.
  3. Annomen får dina personuppgifter i första hand av uppdragsgivaren (som är fordringsägare för skulden). Därutöver samlar vi information om gäldenärer från Befolkningsregistrercentrum samt skattemyndigheter och gäldenärers kredituppgifter från Suomen Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy.
 2. För att kunna erbjuda och utveckla vår kundservice och kommunikation

  För att upprätthålla och utveckla vår kundservice (samt våra produkter och tjänster), för att svara på våra kunders frågor, samt för att skicka ut nyhetsbrev och göra kundförfrågningar behandlar vi våra kunders (kontaktpersoner för uppdragsgivaren) personuppgifter. Detta gör vi på basen av vårt berättigade intresse. Vi samlar personuppgifter för dylika ändamål till exempel då:

  • Du kontaktar oss (per telefon, e-post eller via vår webbplats);
  • Du begär information om våra produkter och tjänster;
  • Du beställer våra nyhetsbrev;
  • Du registrerar dig som deltagare i någon tillställning eller något seminarium vi ordnar (inkl. webinarer).

  I vissa sammanhang samlar vi personuppgifter från utomstående offentliga källor, där dina uppgifter finns tillgängliga (tex. LinkedIn eller andra företags webbplats).

  Vi genomför periodvis feedbackförfrågningar via sms gällande vår gäldenärers kundservice. Som respondenter väljer vi slumpvis gäldenärer som har ringt till vår gäldenärers kundservice. Vi använder en tjänsteproducent för det här uppdraget som utför förfrågningarna på basen av de telefonnummer som vi försett den med. Förfrågningarna är inte anonyma, eftersom vi vet vem respondenten är på basen av telefonnumret. De svar vi får används till att förbättra kundupplevelsen. Vi genomför förfrågningarna för att sköta våra kundförhållanden och de är baserade på vårt berättigade intresse. Tjänsteproducenten har inte rätt att använda information i sitt eget intresse.

 3. För fakturering och administration

  Vi behandlar personuppgifter gällande företagskundernas och leverantörernas kontaktpersoner vid fakturering, bokföring samt för allmän administration av avtalsförhållandet, för att upprätthålla och verkställa avtalsförhållanden och på grund av övriga rättsliga förpliktelser.

 4. För marknadsföring (direkt- och traditionell marknadsföring) samt försäljning

  Vi behandlar personuppgifter för att sköta existerande- och potentiella kundförhållanden och för att marknadsföra våra produkter och tjänster till både existerande och potentiella företagskunder. Detta gör vi på basen av vårt berättigade intresse.

  I första hand samlar vi uppgifter för försäljning och marknadsföring av dig personligen, men vi utnyttjar även utomstående offentliga källor, där dina uppgifter finns tillgängliga (tex. LinkedIn eller andra företags webbplats).

 5. För att kunna analysera användningen av och vidareutveckla vår webbplats

  För att utveckla vår webbplats och för att kunna personifiera din användarupplevelse samt producera innehåll och produktutbud som är relevant för dig, följer vi hur besökarna använder vår webbplats. Detta gör vi baserat på vårt berättigade intresse.

  Då du besöker vår webbplats samlar vi dina personuppgifter (vare sig du är gäldenär, kontaktperson för vårt kundföretag eller vår leverantör, eller övrig besökare):

  • Med hjälp av cookies (mera information om cookies finns här);
  • Då du fyller i ett frågeformulär på vår webbplats;
  • Då du laddar ner dokument från vår webbplats.

Känsliga personuppgifter

Vi behandlar särskilda kategorier av personuppgifter (även kallade känsliga personuppgifter, som t.ex. etniskt ursprung, religiös eller ideell övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsotillstånd eller uppgifter om sexualliv) endast i enlighet med särskild överenskommelse eller om det är nödvändigt för att kunna framföra eller försvara rättsliga krav.

I vissa fall kan det t.ex. vara i gäldenärens eget intresse att delge oss uppgifter som gäller sjukdom, skada eller andra omständigheter i personens privatliv vilka kan inverka på personens förmåga att sköta sin skuld. Annomen behandlar inte känsliga personuppgifter utan gäldenärens särskilda dokumenterat samtycke. Ifall Annomen behandlar känsliga personuppgifter, ser vi till att personuppgifterna förvaras behörigt. Vi kan t.ex. komma överens om pauser i betalningsarrangemangen, ge tid att söka gratis och oavhängig skuldrådgivning, eller ändra på villkoren i betalningsarrangemangen. Känsliga personuppgifter används bara då gäldenärens personliga situation kräver det och för att kunna bistå personen i fråga.

Våra nyhetsbrev

Om du har beställt ett av våra nyhetsbrev kan du annullera beställningen när som helst genom att klicka på annulleringslänken, som finns i alla e-postmeddelanden vi har skickat ut. Alternativt kan du annullera din beställning genom att fylla i kontaktformuläret.

Hur förvarar vi dina personuppgifter, och vem har tillträde till dem

Vi använder oss av ändamålsenliga tekniska och organisatoriska metoder för datasäkerhet med vilka vi säkrar personuppgifter vi behandlar från att försvinna, missbrukas eller bli utsatta för annan olaglig tillgång.

Tillgång till dina personuppgifter begränsas internt genom övervakning av tillträdeskontroll samt genom begränsning och övervakning av användarrättigheter. Dina personuppgifter behandlas endast av de anställda som på grund av sina arbetsuppgifter behöver ha tillgång till dessa. All information behandlas strikt konfidentiellt.

Överföring och utlämning av personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter konfidentiellt och utlämnar dem inte till tredje part med undantag av följande:

 • Utlandsinkasso: Om gäldenären flyttar till ett annat land, tar Annomen hjälp av ett inkassobolag som verkar i landet i fråga, för ett fortsatt indrivningsuppdrag. De personuppgifter som är nödvändiga för det fortsatta indrivningsuppdraget utlämnas då till inkassobolaget.
 • Utlämning av en fordran till en annan fordringsägare: Om vår uppdragsgivare byter indrivningsföretag, utlämnar vi de fordringar som vi behandlat för kundens räkning, till det företag som fortsätter med indrivningen i stället för Annomen.
 • Myndigheter: Det är möjligt att vi ombeds utlämna personuppgifter till en myndighet till följd av en rättslig förpliktelse.
 • Upprätthållare av kreditinformation: Vi utlämnar gäldenärers personuppgifter till aktörer som upprätthåller kreditinformation, t.ex. Asiakastieto Oy och Bisnode Finland Oy. Det här gör vi med stöd av kreditlagen.
 • Affärsarrangemang: I samband med företagsaffärer eller affärsarrangemang har den köpande parten tillgång till relevanta personuppgifter. I dylika fall garanteras personuppgifternas integritet genom sekretessavtal.
 • Samtycke: Vi utlämnar dina personuppgifter till tredje part på basen av ditt samtycke.
 • Underleverantörer: Vi anlitar underleverantörer och utomstående serviceproducenter för att producera våra tjänster (tex. för underhåll av teknisk utrustning, tillhandahållande av affärssystem, It-drift och support, postning och marknadsföring, samt juridiska tjänster). Dessa har rätt att behandla dina personuppgifter endast i den utsträckning som den överenskomna servicen förutsätter. Detta innebär att de inte har rätt att använda dina uppgifter i eget syfte. Genom avtal ålägger vi alla våra tjänsteleverantörer att upprätthålla en tillräcklig nivå av dataskydd samt att behandla personuppgifter lagenligt.

Vi överför i regel inte dina personuppgifter till en tredje part som är belägen utanför Europeiska Unionen eller europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU/EES).

Hur länge förvarar vi dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter endast så länge de behövs för ett specifikt syfte (längden på kundförhållandet) eller så länge som lagar och andra författningar kräver det. Vi uppdaterar konstant mottagarlistorna för våra nyhetsbrev för att försäkra oss om att alla mottagare fortfarande vill ha våra meddelanden.

Du har kontroll över dina personuppgifter – dessa är dina rättigheter

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679), GDPR, har du följande rättigheter beträffande dina personuppgifter:

 • Rätt till åtkomst och rättelse: Du har rätt att få åtkomst till de personuppgifter vi har om dig, att få en kopia på dina personuppgifter eller få bekräftelse om att vi inte behandlar dina personuppgifter. Om dina personuppgifter är felaktiga eller inte längre nödvändiga, kan du begära att vi kompletterar och rättar dina uppgifter.
 • Rätt att bli bortglömd: I vissa sammanhang har du rätt att bli bortglömd och få dina personuppgifter raderade. Vi raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de har samlats. Om vi har behandlat dina personuppgifter på grund av ditt samtycke, raderar vi dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke.
 • Rätt till begränsning av behandling: I vissa sammanhang har du rätt att begränsa behandlingen av dina personuppgifter. Du kan få behandlingen tillfälligt begränsat, till exempel om dina personuppgifter är felaktiga och vi måste kontrollera fullständigheten av uppgifterna.
 • Rätt att motsätta dig behandling: Du har rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter utifrån vårt berättigade intresse. Du har alltid rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter för direkt marknadsföring och för profilering i samband med direktmarknadsföring.
 • Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att ta del av de personuppgifter som du har lämnat till oss, i maskinläsbart format. Då det är tekniskt möjligt kan vi hjälpa till med flytten av uppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig. Rätt till dataportabilitet gäller endast sådana personuppgifter om dig som vi handlar på grund av ett avtal med dig och/eller på grund av att du har givit oss ditt samtycke.
 • Rätt att återkalla ditt samtycke: Om vi använder dina personuppgifter på grund av att du givit oss ditt samtycke, har du rätt att när som helst återkalla detta.

Vill du ha tilläggsuppgifter om hur vi behandlar dina personuppgifter, eller är du missnöjd med vår personuppgiftsbehandling.

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår dataskyddsbeskrivning eller vårt sätt att behandla dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss:

GDPR@annomen.fi
Annomen Oy
PB 33
00181 Helsingfors

Du kan även vid behov vända dig till tillsynsmyndigheten, Dataombudsmannens byrå:

Bangårdsvägen 9, 6:e vån.
PB 800, 00521 Helsingfors
tietosuoja@om.fi
02-95666700

Cookies

En cookie är en liten datafil som en webbserver sparar på webbplatsbesökarens dator. Med hjälp av cookie-filen lagras information som sedan överförs till webbservern när du (åter)besöker webbplatsen från den dator i vilken cookie-filen finns. Cookie-filer innehåller även en tidsstämpel som anger när de slutar fungera. (Mer information om tidsstämpling och sista funktionsdatum finns i avsnittet Tillfälliga respektive varaktiga cookie-filer.)

Cookie-kategorier

Cookie-filer kan delas in i fyra kategorier. På Annomens webbplats används samtliga fyra kategorier.

 • Kategori Nödvändig: Cookie-filer i den här kategorin krävs för att webbplatsen ska gå att använda, genom att aktivera t. ex. webbplatsnavigering och andra grundfunktioner. Utan nödvändiga cookie-filer kan webbplatsen inte fungera korrekt.
 • Kategori Preferenser: Cookie-filer i den här kategorin innehåller information om användarens preferenser och gör det möjligt för webbplatsen att ”minnas” vad besökarna föredrar och anpassa sin funktion och sitt utseende efter det. Ett exempel på sådan anpassning är språk och land.
 • Kategori Statistik: Cookie-filer i den här kategorin samlar anonymt in information som hjälper webbplatsägaren att få överblick över hur besökarna använder webbplatsen.
 • Kategori Marknadsföring: Cookie-filer i den här kategorin används för att följa besökare mellan olika webbplatser. Syftet är att visa annonser och reklam som användaren uppfattar som relevanta och intressanta och som därmed är mer värdefulla för sina utgivare och för tredjepartsannonsörer.

Tillfälliga respektive och varaktiga cookie-filer

 • Tillfälliga cookie-filer: En tillfällig cookie-fil, även kallad sessions-cookie, lagras bara tillfälligt i datorn, så länge webbplatsbesöket pågår. Tillfälliga cookie-filer raderas normalt av webbläsarprogrammet när detta stängs av. Till skillnad från varaktiga cookie-filer har tillfälliga cookie-filer ingen tidsstämpel som anger sista funktionsdatum, och det är härigenom webbläsarprogram kan skilja mellan tillfälliga och varaktiga cookie-filer.
 • Varaktiga cookie-filer: En varaktig cookie raderas inte när webbläsarprogrammet stängs av. I stället sparas den varaktigt i datorn, antingen tills dess sista funktionsdatum infaller eller tills en angiven tid förflutit. Under hela den tid cookie-filen förblir sparad, kommer den information den innehåller att skickas till servern varje gång du besöker den webbplats cookie-filen hör till och varje gång du från någon annan webbplats visar en resurs (till exempel klickar på en annons) som tillhör den webbplats cookie-filen tillhör.

Varaktiga cookie-filer används för att registrera och spara surfvanor under längre tid och för att spara användares inloggningsuppgifter, så att de inte behöver skriva in sina inloggningsuppgifter vid varje återbesök.

Din kontroll över cookie-filer

Om du inte vill acceptera cookie-filer, kan du blockera dem med hjälp av säkerhetsinställningarna i din webbläsare. Du kan också ställa in webbläsaren så att den varnar dig varje gång en webbplats försöker spara en cookie på din dator. Även tidigare sparade cookie-filer kan hanteras med webbläsaren. Se webbläsarens hjälpfiler för anvisningar om hur du visar vilka cookie-filer som är sparade på din dator, hur du raderar dem och ställer in huruvida cookie-filer ska få sparas på din dator eller inte.

Externa länkar

Vänligen observera att om du använder en länk för att lämna vår webbplats och gå till en annan webbplats, eller begära en tjänst från en tredje part, upphör denna dataskyddsbeskrivning att gälla så snart du lämnat denna webbplats. Din aktivitet på andra webbplatser lyder under regler och dataskyddsbeskrivningar som gäller för respektive webbplats.

Meddelanden om uppdateringar

Om uppdateringar beträffande vår dataskyddsbeskrivning meddelas på denna webbplats. Vid behov kan vi även meddela dig direkt om förändringar.